Аудитын үнийн санал тооцоолох 88112064 2019/05/22

Сайн байна уу.
Та аудит баталгаажуулах үйлчилгээний үнийн саналыг ямар нэгэн хүний оролцоогүй автомат тооцооллоос авах гэж байна.
Та дараагийн алхмаар хэдэн хүнтэй багийг хэдэн цагаар ажиллуулахаа тодорхойлж үнийн саналаа өөрөө зохиох юм.
Үнийн санал авахад 2014 болон 2015 оны санхүүгийн тайлангийн зарим үзүүлэлтүүд шаардлагатай болохыг анхаарна уу. /Бид байгууллагын санхүүгийн тоон үзүүлэлтийг нууцлах болно./
Аудитын багТоо
Гүйцэтгэх захирал 1
Аудитын менежер 1
Аудитор 1
Туслах аудитор
{{ price_tuslahs = 1 }}
Чанарын хяналтын менежер 1
Татварын мэргэшсэн зөвлөх Авах эсэх : Тийм Үгүй
Төлөвлөлт нь нийт ажлын цагийн 20 хувийг зарцуулна гэж үзэж байгаа тул танай байгууллагад гүйцэтгэлийн үе шатанд хэдэн цаг тооцоологдохоос хамаарч төлөвлөлтийн ажлын цаг бодогдоно.
Төлөвлөлтөнд орж ажиллах гишүүд :
• Гүйцэтгэх захирал
• Аудитын менежер
• Аудитор
Төлөвлөлт
Компаний тухай ойлголт
Материаллаг түвшин тооцоолох
Баланс, орлого зарлага, тодруулгын процесс тодорхойлох
Материаллаг эрсдлийг тодорхойлох, үнэлэх
1. Та дараах сонгосон дансуудад 2014 болон 2015 оны жилийн эцсийн тайлангийнхаа мэдээллийг мянгачилж оруулна уу.
2. Таны оруулсан тоон мэдээллээс үндэслэн ажиллах цагийг санал болгож байгаа бөгөөд та шаардлагатай гэж үзвэл цагийг өөрчилж болно.
Хийгдэх ажил
• Эрсдэл тодорхойлогдсон данс тус бүр дээр тооцооллын болон дэлгэрэнгүй тест хийх
• Тооллогын процесс гүйцэтгэх
• Тулган баталгаажуулалтын процесс гүйцэтгэх
Гүйцэтгэлд орж ажиллах гишүүд :
• Аудитор
• Туслах аудитор
• Татварын мэргэшсэн зөвлөх
Гүйцэтгэл 12/31/2014 (Мян.төг) 12/31/2015 (Мян.төг) Өөрчлөлт Шалгах СБЦаг Цаг
Мөнгөн хөрөнгө {{ M_horongo = M_horonho1*1 - M_horongo2*1 | number : 2 }} {{ M_horongo = M_horonho1*1 - M_horongo2*1 | number : 2 }} {{ M_horongo = M_horonho1*1 - M_horongo2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Дансны авлага / Бусад авлага {{ D_awalga = D_awalga1*1 - D_awalga2*1 | number : 2 }} {{ D_awalga = D_awalga1*1 - D_awalga2*1 | number : 2 }} {{ D_awalga = D_awalga1*1 - D_awalga2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Татвар, НДШ-н авлага {{ Tatwar_NDSH = Tatwar_NDSH1*1 - Tatwar_NDSH2*1 | number : 2 }} {{ Tatwar_NDSH = Tatwar_NDSH1*1 - Tatwar_NDSH2*1 | number : 2 }} {{ Tatwar_NDSH = Tatwar_NDSH1*1 - Tatwar_NDSH2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Бараа материал {{ Baraa = Baraa1*1 - Baraa2*1 | number : 2 }} {{ Baraa = Baraa1*1 - Baraa2*1 | number : 2 }} {{ Baraa = Baraa1*1 - Baraa2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Урьдчилж төлсөн зардал {{ UT_zardal = UT_zardal1*1 - UT_zardal2*1 | number : 2 }} {{ UT_zardal = UT_zardal1*1 - UT_zardal2*1 | number : 2 }} {{ UT_zardal = UT_zardal1*1 - UT_zardal2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн {{ Ergeltiin_dun = M_horongo2*1 + D_awalga2*1 + Tatwar_NDSH2*1 + Baraa2*1 + UT_zardal2*1 | number : 2 }}
Эргэлтийн бус хөрөнгө {{ U_horongo = U_horongo1*1 - U_horongo2*1 | number : 2 }} {{ U_horongo = U_horongo1*1 - U_horongo2*1 | number : 2 }} {{ U_horongo = U_horongo1*1 - U_horongo2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Богино хугацаат өр төлбөр {{ D_oglog = D_oglog1*1 - D_oglog2*1 | number : 2 }} {{ D_oglog = D_oglog1*1 - D_oglog2*1 | number : 2 }} {{ D_oglog = D_oglog1*1 - D_oglog2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Урьдчилж орсон орлого {{ U_O_orlogo = U_O_orlogo1*1 - U_O_orlogo2*1 | number : 2 }} {{ U_O_orlogo = U_O_orlogo1*1 - U_O_orlogo2*1 | number : 2 }} {{ U_O_orlogo = U_O_orlogo1*1 - U_O_orlogo2*1 | number : 2 }} 0 0.5 1.5 2 2 3 3 4 1.5 2 2 3 3 4
Борлуулалтын орлого 0 0 4 6 8 10
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0 0 4 6 8 10
Ерөнхий удирдлагын зардал 0 0 4 6 8 10
Үйл ажиллагааны бус зардал 0 0 4 6 8 10
Аудитын тайлан бичих процесс нь нийт ажлын цагийн 20 хувийг зарцуулна гэж үзэж байгаа тул танай байгууллагад гүйцэтгэлийн үе шатанд хэдэн цаг тооцоологдохоос хамаарч тайлан бичих ажлын цаг бодогдоно.
Тайланд орж ажиллах гишүүд :
• Гүйцэтгэх захирал
• Аудитын менежер
• Чанарын хяналтын менежер
• Аудитор
• Татварын мэргэшсэн зөвлөх
Тайлан
Аудиторын тайлан бэлтгэх
Зөвлөмж бичих
Аудиторын тайлан хянах
Нэмэлтээр дараах ажил хийж гүйцэтгэнэ.
АжилХийлгэх
Бараа материалын тооллого хийлгэнэ
Үндсэн хөрөнгийн тооллого хийлгэнэ
Аудитын дүгнэлтийг англи хэл дээр бэлдэж өгнө

1 хуудас нь : 10,000₮